Home > Published Issues > 2013 > Vol. 2, No. 1, January 2013 >
Vol. 2, No. 1, January 2013
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Vol. 2, No. 1, January 2013) Page
1
Jing Jiang*, Tao Yu
1
2
Xia Xiao*, Yan Xu, Jianghua Zhang, Ken Xu
6
3
Yunfei Mu*, Yuan Zeng, Hongjie Jia, Jinshan Luo, Xiaohui Wang
12
4
Wu Zhu, Wei-Ya Ma*, Yuan Gui, Hua-Fu Zhang
18
5
Wei Zhang, Jian He, Lin Tian, Xuejun Lv, Hong-Jie Li*, Chongxin Liu
25
6
Zhijun Qin*, Yunhe Hou
32
7
Biao Wang*, Zhenghong Wang
40
8
Haroon Farooq*, Chengke Zhou, Mohamed Emad Farrag
46
9
Iker Diaz de Cerio Mendaza*, Birgitte Bak-Jensen, Zhe Chen
52
10
En Lu, Zhijun Qin*, Mingbo Liu, Yunhe Hou, Ning Wang, Jinyu Wen
60
11
Shi Jing*, Qi Huang, Jian-Bo Yi
67
12
Junwen Jiang, Jingfu Bao*, Yijia Du
74
13
Yue He, Jingfu Bao*, Yijia Du, Junwen Jiang
80
14
Xin Shen
86
15
Ling-Yu Ren*, Fang Tian, Jian-Feng Yan, Zhi-Hong Yu, Feng Su, Tao Wu
93
16
Koji Yamashita*, Yoshihiro Kitauchi, and Toshio Inoue
100
17
Hao Liu, Aina Hu*, Zhe Li, Sikun Yuan
107
18
Aina Hu*, Huanhuan Wang, and Jianchen Wan
113
19
Zhen Wang, Min Cao, Da Da Wang, Shao Quan Zhang, Chuan Li*, Ying Na Li, Xiao Long Li
119
20
Hui Zhou , Guowei Wu, Weiwei Pan, Yunhe Hou, Chong Wang*
125
21
Qingxi Shi, Sujie Liang, Wei Fei, Yongfeng Shi, Ruifeng Shi*
132