1. How to submit my research paper? What’s the process of publication of my paper?
The journal receives submitted manuscripts via email only. Please submit your research paper in .doc or .pdf format to the submission email: ijsgce@etpub.com.
2.Can I submit an abstract?
The journal publishes full research papers. So only full paper submission should be considered for possible publication...[Read More]
Article# Article Title & Authors (Vol. 2, No. 1, Jan. 2013) Page
1
Jing Jiang*, Tao Yu
1
2
Xia Xiao*, Yan Xu, Jianghua Zhang, Ken Xu
6
3
Yunfei Mu*, Yuan Zeng, Hongjie Jia, Jinshan Luo, Xiaohui Wang
12
4
Wu Zhu, Wei-Ya Ma*, Yuan Gui, Hua-Fu Zhang
18
5
Wei Zhang, Jian He, Lin Tian, Xuejun Lv, Hong-Jie Li*, Chongxin Liu
25
6
Zhijun Qin*, Yunhe Hou
32
7
Biao Wang*, Zhenghong Wang
40
8
Haroon Farooq*, Chengke Zhou, Mohamed Emad Farrag
46
9
Iker Diaz de Cerio Mendaza*, Birgitte Bak-Jensen, Zhe Chen
52
10
En Lu, Zhijun Qin*, Mingbo Liu, Yunhe Hou, Ning Wang, Jinyu Wen
60
11
Shi Jing*, Qi Huang, Jian-Bo Yi
67
12
Junwen Jiang, Jingfu Bao*, Yijia Du
74
13
Yue He, Jingfu Bao*, Yijia Du, Junwen Jiang
80
14
Xin Shen
86
15
Ling-Yu Ren*, Fang Tian, Jian-Feng Yan, Zhi-Hong Yu, Feng Su, Tao Wu
93
16
Koji Yamashita*, Yoshihiro Kitauchi, and Toshio Inoue
100
17
Hao Liu, Aina Hu*, Zhe Li, Sikun Yuan
107
18
Aina Hu*, Huanhuan Wang, and Jianchen Wan
113
19
Zhen Wang, Min Cao, Da Da Wang, Shao Quan Zhang, Chuan Li*, Ying Na Li, Xiao Long Li
119
20
Hui Zhou , Guowei Wu, Weiwei Pan, Yunhe Hou, Chong Wang*
125
21
Qingxi Shi, Sujie Liang, Wei Fei, Yongfeng Shi, Ruifeng Shi*
132
Copyright © 2016 International Journal of Smart Grid and Clean Energy, All Rights Reserved